ป่าไม้ตามแนวชายฝั่ง

ช่วยดูดซับปริมาณก๊าซเรือนกระจก

ได้เร็วกว่าป่าทั่วไปถึง 4 เท่า

บลูคาร์บอน คืออะไร?

บลูคาร์บอน คือ การที่คาร์บอนถูกดูดซับโดยมหาสมุทร และระบบนิเวศชายฝั่ง ซึ่งทั้งป่าชายเลน ที่ราบน้ำท่วมถึง และแหล่งหญ้าทะเลนั้นจะทำหน้าที่เก็บกักคาร์บอนในรูปแบบชีวมวล และการทับถมของตะกอนลงสู่ชั้นดิน

แล้วบลูคาร์บอน นั้นสำคัญอย่างไร?

ระบบนิเวศของบลูคาร์บอนจะมีหน้าที่ยึดจับคาร์บอน และกักเก็บไว้ ซึ่งบลูคาร์บอนนั้นคือคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกระบบนิเวศชายฝั่ง และมหาสมุทรกักเอาไว้ ซึ่งคาร์บอนนี้จะถูกป่าชายเลน ที่ราบน้ำท่วมถึง รวมทั้งแหล่งหญ้าทะเล กักเก็บเอาไว้ในรูปแบบมวลชีวภาพ และตกตะกอนทับถมอยู่ในชั้นดิน

ระบบนิเวศ ชายฝั่ง

ให้อะไรกับเรา?

50%

ระบบนิเวศชายฝั่งจะช่วยให้คาร์บอนตกตะกอนในมหาสมุทร

95%

ปริมาณคาร์บอนที่หญ้าทะเลสามารถกักเก็บไว้ในชั้นดิน

6 เมตร

ความลึกของชั้นมวลชีวภาพของระบบนิเวศชายฝั่งที่กักเก็บคาร์บอน

10%

การลดลงของป่าชายเลนจะส่งผลให้ปริมาณการปล่อยคาร์บอนเพิ่มขึ้น

Information on this page is from Nature Conservancy and the Blue Carbon Initiative.
Copyright © 2018 Blue Carbon Society | Together for our planet
ผลลัพธ์
การยืนยัน