เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับ

บลูคาร์บอนโซไซตี้ เป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดย คุณทิพพาภรณ์ และ ดร.ชวัลวัฒน์ อริยวรารมย์ ที่หวังจะสร้างพื้นที่สำหรับทุกคนให้มีส่วนร่วมในการปกป้อง และอนุรักษ์ระบบนิเวศของบลูคาร์บอน ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่จะช่วยยับยั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก

พันธมิตรของบลูคาร์บอนโซไซตี้จะร่วมกันอนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยทางธรรมชาติของพืช และสัตว์ต่างๆ ทั้งพื้นที่ป่าชายเลน ป่าพรุน้ำเค็ม และแหล่งหญ้าทะเล เพื่อที่จะสร้างพื้นที่ไว้สำหรับรองรับการเก็บกักก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

และเมื่อพื้นที่อยู่อาศัยเหล่านี้ถูกฟื้นฟูจนกลับมาสมบูรณ์ มันก็จะกลายเป็นเกราะป้องกันให้กับธรรมชาติ นับว่าเป็นรากฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมทางทะเล และตามแนวชายฝั่ง

วิสัยทัศน์

องค์กรของเราหวังจะจุดประกายให้ทั่วโลกได้เห็นถึงความสำคัญในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางทะเล และตามแนวชายฝั่ง เพื่อไว้ต่อกรกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก

พันธกิจ

1. Blue Climate – เพิ่มศักยภาพของระบบนิเวศทางทะเล และชายฝั่งที่จะช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

2. Blue Diversity – ปกป้อง และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศทางทะเล และชายฝั่ง

3. Blue Activity – พัฒนากิจกรรมที่จะช่วยให้สังคมมนุษย์ และระบบนิเวศทางธรรมชาติอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล

4. Blue Research – เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้านการอนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเล และชายฝั่ง

5. Blue Partnership – สร้างเครือข่ายพันธมิตรที่ยั่งยืนร่วมกัน เพื่อที่จะทำกิจกรรมของบลูคาร์บอน

6. Blue People – พัฒนาบุคลากรเพื่อที่จะช่วยค้ำจุนความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล และชายฝั่ง รวมทั้งระบบนิเวศ

Copyright © 2018 Blue Carbon Society | Together for our planet
ผลลัพธ์
การยืนยัน